Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Sininen Risti ry on kotimainen avustusjärjestö.Viimeisimmät uutiset

Avustushakemukset
11/03/2016

Halutessasi hakea apua Siniseltä Ristilä, ota yhteyttä  aluevastaavaan, jonka yhteystiedot löydät Aluevastaavat-sivulta. Lisätietoja Ajankohtaista-sivulta.

Vapaaehtoiseksi Siniseen Ristiin

 11/03/2016

 Sininen Risti kaipaa nyt aktiivisia vapaaehtoisia toimijoita. Katso oman alueesi yhteyshenkilö Aluevastaavat-sivulta ja ilmoittaudu mukaan toimintaan.
Lisätietoja Ajankohtaista-sivulta.

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty, yhdistyksen perustamiskokouksessa 4.10.2015

1. Nimi, tarkoitus ja toiminta

1.1Yhdistyksen nimi on Sininen risti ry.

1.2Yhdistyksen kotipaikka on Mäntyharju.

1.3Yhdistyksen toimialue on koko Suomi.

1.4Yhdistys harjoittaa hyväntekeväisyyttä Suomalaisten vähävaraisten perheiden, ja kansalaisten hyväksi.

1.5Toimintansa rahoittamiseksi, yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, avustuksia. Yhdistys voi järjestää arpajaisia, varainkeruuta, hankkia ja myydä omia tuotteitaan, perustaa rahastoja, järjestää erilaisia tilaisuuksia, sekä hallita omaisuuttaan.

1.6Yhdistyksen tavoitteena ei ole voiton tai muun välittömän ansion jakaminen siihen osallistuneille.

1.7Yhdistys on sitoutumaton poliittisesti ja uskonnollisesti.

 

2. Jäsenet

2.1Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus jäsenhakemuksen perusteella.

2.2Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen Suomen kansalainen.

2.3Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa kotipaikkaa pitävä oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys.

2.4Jäsen voi erota yhdistyksestä, ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

2.5Jäsenen tulee toimia yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaisesti.

2.6Jäsen, joka ei noudata sääntöjä, tai aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa yhdistykselle, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa.

2.7Jäsenmaksut määrää yhdistyksen vuosikokous.

 

3. Yhdistyksen hallinto

3.1Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen vuosikokous ja yhdistyksen hallitus.

3.2Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi- ja toukokuun välisenä aikana. Yhdistys voi kokoontua myös ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

3.3Kutsu vuosikokoukseen, tai ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

3.4Kutsu kohdassa3.3 tarkoitettuihin kokouksiin voidaan toimittaa sähköpostitse, mikäli jäsen on ilmoittanut sähköpostiosoitteen, tai jäsenkirjeellä tai nettisivulla, tai muussa Suomessa ilmestyvässä julkaisussa.

3.5Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - Hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta. - Toiminnantarkastuskertomus. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. - Jäsenmaksujen suuruudesta. - Puheenjohtajan valinta seuraavalle toimintakaudelle. - Valitaan hallituksen jäsenet, sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle - Toiminnantarkastajan, sekä varatoiminnantarkastajan valinta. - Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle. - Muut hallituksen valmistelevat asiat.

3.6Jos jäsen haluaa saada asiansa vuosikokouksen käsittelyyn, tulee hänen tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle hyvissä ajoin, jotta hallitus voi asian valmistella ja se voidaan liittää kokouksen esityslistaan.

3.7Yhdistyksen jäsen ei voi valtakirjalla valtuuttaa toista henkilöä edustamaan itseään.

3.8Vuosikokouksessa on jokaisella kokousedustajalla vain yksi ääni.

3.9Yhdistyksen hallituksen muodostaa puheenjohtaja, sekä hallituksen varsinaiset, että varajäsenet.

3.10 Yhdistyksen hallituksen jäsenmäärä on 6 ja varajäsenten 3.

3.11 Varajäsenellä on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli varajäsen on varsinaisen jäsenen sijaisena, tällöin täydet oikeudet.

3.12 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja(n/t) 1-3 kpl, sekä keskuudestaan tai voi kutsua ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan, sekä tarvittaessa muitakin toimihenkilöitä.

3.13 Hallitus voi kutsua toiminnanjohtajan.

3.14 Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä, ml. varajäsenet on paikalla.

3.15 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), sihteeri, taloudenhoitaja, toiminnanjohtaja. Kaksi yhdessä.

3.16 Hallitus voi valtuuttaa muunkin yhdistyksen jäsenen nimenkirjoittajaksi.

3.17 Hallitus voi antaa valtuuden jollekin toimihenkilölle kirjoittaa yhdistyksen nimen yksinkin. Tämä valtuutus on voimassa henkilön toimikauden ajan, ellei hallitus muuta päätä.

3.18 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

3.19 Puheenjohtajan toimintakausi on kaksi vuotta.

3.20Hallituksen jäsenen, sekä varajäsenen toimintakausi on kaksi vuotta. Kuitenkin niin, että joka vuosi puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisenä toimintavuotena arvotaan erovuoroiset.

3.21Hallituksen jäseneksi voidaan valita myös erovuorossa oleva.

3.22 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimintakausi on tilikausi.

4. Tukien myöntäminen

4.1Yhdistyksen hallitus päättää tukien myöntämisestä tapauskohtaisesti.

4.2Yhdistyksen hallitus voi antaa valtuudet nimenkirjoittajalle valtuudet myöntää yksinkin tukia ennalta määriteltyjen kehyksien puitteissa.

5. Sääntöjen muuttaminen

5.1Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, kun vuosikokouksessa vähintään ¾ osaa kokousedustajista sitä kannattaa.

6. Yhdistyksen purkaminen

6.1 Yhdistyksen purkautumisessa, jäljellä olevat varat ja omaisuus käytetään yhdistyksen tarkoitusperiä noudattaen, purkautumista käsittelevän kokouksen päätöksen mukaisesti.